GeneralTerms | HireHeroes.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

по Договор за посредническа дейност по наемане на работа

 

 1. I. Общи положения

 

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия по Договор за посредническа дейност по наемане на работа („Общи условия”) се прилагат спрямо всички Договори за посредническа дейност по наемане на работа („Посреднически договор/и”), страни по които са „Дев България” ООД („Посредник”) и търсещи работа лица („Възложител/и”).

(2) Общите условия представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Посредника и Възложителите по сключени между тях Посреднически договори във връзка с предлаганите от страна на Посредника посреднически услуги.

 

Чл. 2. (1) Информация за Посредника: „Дев България” ООД, ЕИК 204566446, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, р-н Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 59, вх. Ж, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя Светослав Димов Димов. Данни за контакт: тел: +359 885 857 749, имейл: sve@dev.bg.

(2) Посредникът е регистриран в Агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политика за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в България под № 2605/22.08.2018 г.

 

Чл. 3. (1) Възложител е всяко търсещо работа лице, което сключва Посреднически договор с Посредника, желаейки да ползва неговите посреднически услуги и регистрирайки се за целта в уебсайта www.hireheroes.bg („Уебсайт” или „Платформа”).

(2) Регистрацията в Уебсайта се извършва посредством попълването и изпращането на специална уеб форма, публикувана на адрес: https://hireheroes.bg/candidateregistration/ . Данните за Възложителите се предоставят от тях посредством регистрационната уеб форма, като попълването на полетата, маркирани с *, е задължително.

(3) Като Възложители могат да се регистрират единствено дееспособни лица, които имат не по-малко от 1 (една) година опит в сферата на информационните технологии.

 

Чл. 4. (1) Общите условия пораждат правно действие между страните, след като Възложителят заяви, че ги приема – чрез поставяне на маркер в поле „Приемам Общите условия и декларирам, че съм запознат и съгласен с тяхното съдържание” от регистрационната уеб форма.

(2) С приемането на Общите условия по реда на ал. 1 Посредникът и съответният Възложител влизат в договорни отношения, сключвайки помежду си Посреднически договор в електронна форма. Посредникът си запазва правото да изисква от Възложителите подписването на Посредническия договор и на хартиен носител.

(3) Посредническият договор влиза в сила от момента на сключването му по реда на ал. 1, но не се изпълнява от страна на Посредника преди получаване на единния граждански номер (ЕГН) на съответния Възложител, който е необходим за регистриране в Агенция по заетостта и който Възложителят е длъжен да предостави на Посредника при поискване от негова страна, но не по-късно от първото кандидатстване за работа в препоръчана от Посредника компания. До получаване на ЕГН Посредникът не предоставя на Възложителя посреднически услуги и съответно не извършва посредническа дейност.

 

Чл. 5. (1) Сключеният Посреднически договор получава номер, който се формира на база автоматично генерирания номер на изпратената регистрационна уеб форма. Датата на Посредническия договор е датата на изпращане на регистрационната уеб форма.

(2) Посредникът изпраща на Възложителя по електронна поща потвърждение за получената регистрация и сключения Посреднически договор, заедно с информация за последния (номер и линк към Общите условия, съставляващи негова неразделна част).

(3) Посредникът съхранява сключения Посреднически договор, като текстът на Общите условия е публикуван на Уебсайта и е достъпен от всяка негова страница на следния адрес: https://hireheroes.bg/generalterms/

 

 1. II. Предмет на Посредническия договор

 

Чл. 6. (1) Възложителят възлага, а Посредникът приема да предоставя посреднически услуги, изразяващи се в оказване на съдействие с цел сключване на договор за наемане на Възложителя на работа, по-конкретно в: предлагане на потенциални компании-работодатели за кандидатстване по техни свободни позиции, както и консултиране, насочване и подпомагане във връзка с това.

(2) Посредникът предоставя посредническите услуги по ал. 1 безплатно, в сроковете и при условията по-долу.

 

III. Права и задължения на страните

 

Чл. 7. (1) Възложителят е длъжен:

 1. да предоставя на Посредника документите и информацията, които са необходими във връзка със сключването и изпълнението на Посредническия договор и/или за изпълнението на законовите задължения на Посредника във връзка с осъществяваната от него посредническа дейност;
 2. да предоставя верни, пълни и точни данни и информация, както и да уведомява своевременно Посредника за всяка промяна, настъпила в тях;
 3. да не уронва престижа и да пази доброто име на Посредника, както и на неговите партньори-IT специалисти („Партньори”) и клиенти (компании-работодатели).

(2) Възложителят е длъжен да третира като поверителна всяка информация за Посредника, Партньорите и компаниите-работодатели, която му е станала известна при или по повод на изпълнението на Посредническия договор, като се задължава да опазва поверителността на информацията и да не я разкрива на трети лица или да я разпространява под каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Посредника.

 

Чл. 8. (1) Възложителят поема и следните задължения във връзка с работата му с Партньорите:

 1. да не се свързва с Партньорите директно (без да използва Платформата), освен ако не познава лично съответния Партньор;
 2. да отбележи в регистрационната уеб форма, когато е бил насочен към Платформата от даден Партньор;
 3. да не контактува с повече от трима Партньори.

(2) Възложителят може да получи не повече от три препоръки от даден Партньор.

(3) Ако вече е кандидатствал в компания, към която е препоръчан от страна на даден Партньор, Възложителят е длъжен да съобщи на Посредника кога е кандидатствал и през кой канал (дали пряко, през сайт за обяви за работа, през агенция или др.).

(4) Ако получи препоръка през Платформата за дадена компания, Възложителят няма право да кандидатства за позиция в същата компания, докато не получи финален отговор от компанията по вече изпратената във връзка с препоръката кандидатура.

 

Чл. 9. (1) Възложителят има право:

 1. по всяко време да получава информация относно дейността на Посредника по изпълнението на Посредническия договор;
 2. да откаже сключването на трудов договор, за който Посредникът е посредничил.

(2) Посредникът може да организира бонус кампании, в които Възложителят ще може да участва, само ако отговаря на съответните правила и условия, които ще бъдат предварително и по подходящ начин обявени на Уебсайта. Посредникът уведомява по електронна поща Възложителя, в случай че последният е придобил право да получи бонус по съответната кампания. Бонусът (https://hireheroes.bg/candidatebonus/) се изплаща единствено след подписване на граждански договор с Посредника, уреждащ условията на изплащането.

 

Чл. 10. (1) Посредникът е длъжен да оказва на Възложителя съдействие с цел наемането му на работа, предоставяйки посочените в чл. 6, ал. 1 посреднически услуги, както и да изпълнява задълженията си по Посредническия договор с грижата на добрия търговец.

(2) Посредникът няма право да подписва договори от името или за сметка на Възложителя, нито да извършва от негово име други правни или фактически действия, които са извън рамките на обикновеното посредничество.

(3) Посредникът има право да получава от Възложителя необходимата му за изпълнението на Посредническия договор информация, както и да осъществява контакт с Възложителя с цел нейното верифициране.

(4) Посредникът няма задължение да организира провеждането на интервюта и/или преговори за сключването на договор за наемане на работа.

 

 1. Възнаграждение на Посредника

 

Чл. 11. Възложителят не дължи на Посредника възнаграждение за осъщественото посредничество по чл. 6, ал. 1.

 

 1. V. Лични данни

 

Чл. 12. (1) Посредникът е администратор на лични данни, действащ в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Обработването на личните данни, вкл. правата на Възложителите във връзка с това, се урежда от Уведомление за поверителност при обработването на лични данни на търсещи работа лица, което е неразделна част от Общите условия.

(2) Както е посочено и в уведомлението за поверителност, Посредникът е длъжен да получава предварителното съгласие на Възложителя за всяко отделно кандидатстване за работа.

 

 1. Срок на Посредническия договор. Прекратяване. Отговорност

 

Чл. 13. Посредническият договор се сключва за срок от 1 (една) година, като действието му може да бъде продължено за още 1 (една) година, ако Възложителят изяви желание за това. Посредническият договор може да бъде подновяван по този начин неограничен брой пъти.

 

Чл. 14. (1) Посредническият договор може да бъде прекратен предсрочно от всяка една от страните с 30-дневно писмено предизвестие, което започва да тече от деня, следващ деня на получаването му от другата страна.

(2) Възложителят има право да се откаже от Посредническия договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в 14-дневен срок от датата на неговото сключване, но не и след като бъде подписан на хартиен носител (ако е приложимо).

(3) Посредникът има право да развали Посредническия договор без предизвестие, в случай че Възложителят предостави неверни, непълни или неточни данни и информация.

 

Чл. 15. При прекратяване на Посредническия договор Посредникът има право да ограничи достъпа на Възложителя до Уебсайта, използвайки за целта подходящ по негова преценка технически способ (например, деактивиране или изтриване на потребителски профил).

 

Чл. 16. (1) По трудов договор, сключен с неговото посредничество, Посредникът не носи отговорност при неизпълнение на задължения от страните по него.

(2) Посредникът не гарантира, че ще успее да намери и предложи подходяща работа на Възложителя и не носи отговорност във връзка с това.

(3) В случай на виновно неизпълнение на задълженията на страните по Посредническия договор, неизправната страна е задължена да обезщети изправната страна за всички претърпени от последната вреди.

 

VII. Заключителни разпоредби

 

Чл. 17. В случай че някоя/и от разпоредбите на Общите условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на останалите разпоредби или на Общите условия като цяло.

 

Чл. 18. Правото, приложимо към отношенията между Посредника и Възложителите по повод сключването и изпълнението на Посредническите договори, е българското право. Всички спорове, които не могат да се разрешат по приятелски начин, следва да се разрешават от компетентния съд на Р. България.

 

Чл. 19. Всички съобщения между страните във връзка със сключения между тях Посреднически договор се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по електронна поща, като страните изрично се съгласяват да получават съобщения в електронна форма.

 

Общите условия са приети с решение на управителя на „Дев България” ООД и влизат в сила от 01.11.2018 г.