УВЕДОМЛЕНИЕ за поверителност | HireHeroes.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

при обработването на лични данни на търсещи работа лица

 

При извършване на посредническата си дейност по наемане на работа „Дев България” ООД в качеството на администратор на лични данни обработва лични данни на търсещите работа лица. Дружеството се стреми да осигури подходящо ниво на сигурност на личните данни, като ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. Настоящото уведомление за поверителност предоставя информация за това как „Дев България” ООД събира и обработва лични данни в хода на посредническата си дейност по наемане на работа, както и относно правата на търсещите работа лица във връзка с обработването на личните им данни.

 

  1. Информация за администратора на лични данни

Наименование: „Дев България” ООД („Администратор”, „Дружество”)

ЕИК: 204566446

Регистрация в Агенция по заетостта под № 2605/22.08.2018 г.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1172, р-н Изгрев, бул. Драган Цанков 59, вх. Ж, ет. 2, ап. 3

Данни за контакт: sve@dev.bg; 0988 357 444, в качеството на администратор на лични данни, ще обработи Ваши лични данни.

 

  1. Лични данни

Ако желаете да използвате посредническите услуги на Дружеството за намиране на работа, вие ще предоставите свои лични данни, включващи: 1) идентификационни данни (име, дата на раждане); 2) данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща); 3) информация за образование, умения, професионален опит, владеене на чужди езици (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели и длъжности и др.); 4) информация за връзката ви със съответния партньор (когато е приложимо), който ви е препоръчал за съответната компания (например, откъде се познавате, от колко време се познавате, дали сте работили заедно и др.). Единен граждански номер (ЕГН) се предоставя във връзка със сключването на посреднически договор между Дружеството и търсещите работа лица.

Посочените по-горе данни ще бъдат предоставяни и събирани в различни моменти – при регистрацията в уебсайта на Дружеството (www.hireheroes.bg – „Уебсайт”), в процеса на търсене и намиране на подходяща работа, при кандидатстване за работа при определен работодател и др.

Дружеството събира само данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Моля, не включвайте в автобиографията си, нито предоставяйте по друг начин лични данни, които са ненужни за използване на посредническите услуги на „Дев България” ООД и които не се отнасят към процеса по кандидатстване и подбор, като например: информация за семейно положение, за деца и планирани деца, сексуална ориентация, досегашно възнаграждение, религиозни възгледи, вярвания, политически пристрастия и др.

Предоставянето на личните данни е доброволно, но е необходимо условие за използване на посредническите услуги на Дружеството. При регистрацията в Уебсайта попълването на полета от регистрационната уеб форма, маркирани с *, е задължително.

 

  1. Основание за обработването

Личните данни на търсещите работа лица ще бъдат обработвани на основание чл. 6, пар. 1, букви „а”, „б” и „в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „GDPR”).

Личните данни ще бъдат обработвани на основание необходимост за изпълнението на сключен с търсещото работа лице посреднически договор или за предприемане на стъпки по искане на лицето преди сключването на такъв договор (чл. 6, пар. 1, буква „б” от GDPR).

За кандидатстване за работа при определен работодател и за предоставянето му във връзка с това на лични данни на съответния кандидат, както и в други случаи, когато е необходимо, обработването ще се основава на съгласието на търсещите работа лица за обработване за една или повече конкретни цели (чл. 6, пар. 1, буква „а” от GDPR).

Като регистриран посредник „Дев България” ООД има законово задължение за предоставяне на информация, включително лични данни, на Агенцията по заетостта. Изпълнението на това задължение е пример за обработване, което ще се основава на чл. 6, пар. 1, буква „в” от GDPR, а именно: за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

 

  1. Цели на обработването

„Дев България” ООД обработва личните данни на търсещите работа лица за целите на извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Тази дейност се изразява в оказване на съдействие, информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи свободни работни места, с цел подпомагане на двете страни в процедурата по подбор и наемане на работа.

По-конкретно, личните данни на търсещите работа лица се използват с цел намиране на подходящи работни позиции и кандидатстване за работа при съответните работодатели.

Конкретните действия по реализиране на целите на обработването биха могли да включват: съхранение и търсене в базата данни; оценяване на пригодността на търсещите работа лица като кандидати за работа при съответните работодатели (без да се използва автоматизирано вземане на решения); предоставяне на личните данни на съответните работодатели; комуникация по повод на използваните от лицата посреднически услуги, вкл. изпращане на известия за свободни позиции, различни уведомления, отговори на запитвания, искания за обратна връзка; регистрация и създаване на потребителски акаунт в Уебсайта и др.

 

  1. Получатели на личните данни

С оглед посочените по-горе цели личните данни на търсещите работа лица ще бъдат предоставяни на съответните работодатели, предлагащи свободните позиции, по които лицата желаят да кандидатстват и след тяхно предварително съгласие за това. Личните данни няма да се предоставят на други трети страни.

Личните данни на търсещите работа лица могат да бъдат предоставяни на държавни органи – в рамките на техните правомощия или ако това се изисква по силата на законово задължение (Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и др.).

Личните данни на търсещите работа лица ще бъдат обработвани от служители на Администратора (в т.ч. и партньорите, действащи под неговото ръководство и по неговите указания) и от обработващи личните данни, сред които по-специално ще бъдат доставчици на облачни услуги в областта на хостинга, съхранението на файлове, CRM и eMail услугите.

„Дев България” ООД работи единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на GDPR и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

Тези компании, без изброяването да е изчерпателно, са:

– MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

– AgileCRM: https://www.agilecrm.com/legalese/

– OneDrive: https://privacy.microsoft.com

– СуперХостинг.БГ: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php

– Google Analytics: https://privacy.google.com

Някои от доставчиците на услуги е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕС/ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), или при наличието на други подходящи гаранции в съответствие с изискванията на GDPR. За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите доставчици, както и да се свържете с нас по някой от посочените по-горе начини.

 

  1. Срок за съхранение на личните данни

Сключените с търсещите работа лица посреднически договори се съхраняват от „Дев България” ООД за срок от 5 (пет) години в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Съхраняването на лични данни в базата данни на Дружеството се определя от срока на действие на посредническите договори.

Когато личните данни са необходими, за да може Администраторът да предяви правни искове или да се защити срещу такива, същите ще бъдат съхранявани до уреждането на съответните искове. Администраторът си запазва правото да съхранява данни в анонимизиран вид.

 

  1. Права, с които разполагате

Вие имате следните права съгласно GDPR: 1) да оттеглите съгласието си по всяко време (когато обработването се основава на съгласие); 2) да възразите срещу обработването на лични данни (когато същото се основава на легитимен интерес); 3) на достъп до, коригиране или изтриване на личните ви данни; 4) на ограничаване на обработването; 5) на преносимост на личните ви данни (доколкото са налице законовите предпоставки за това); 6) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; www.cpdp.bg).

 

„Дев България” ООД си запазва правото да актуализира и променя Уведомлението за поверителност по всяко време, за което ще информира субектите на данни по подходящ начин.