Общи условия за Партньори (Hire Heroes) | HireHeroes.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДРУЖЕСТВОТО С ПАРТНЬОРИ / HIRE HEROES /

1          Процес.

1.1.1    Hire Hero /Партньор/ получава от HireHeroes.bg / Дружеството/ получените през платформата запитвания от кандидати.

1.1.2    До два работни дни Партньор отговаря на Дружеството дали ще консултира или не кандидат.

1.1.3    Партньор и кандидат уговарят и провеждат среща, в която уменията и интересите на кандидат да бъдат проучени от Партньор с цел консултация и оценка на кандидата.

1.1.4    Партньор дискутира с кандидат конкретни компании, за които счита, че кандидат би бил подходящо попълнение и е склонен да му направи препоръка.

1.1.5    Партньор и кандидат избират до 3 компании, в които партньор би направил препоръка на кандидат.

1.1.6    Партньор изпраща на дружеството: CV на кандидат, профил на кандидат, препоръка/и и отговор/и на въпросник на компанията/ите работодател/и, за които препоръчва кандидат.

1.1.7    Дружеството изпраща наборът от документи до компанията/ите работодател/и и връща отговор до партньор относно отговорът на компанията/ите работодател/и с или без наличие на конкретни предложения.

1.1.8    Партньор и кандидат обсъждат предложенията от компанията/ите и кандидат потвърждава дали желае да отиде на интервю.

1.1.9    Компанията/ите работодател/и и кандидат се уговарят и провеждат интервю, където преценят дали да сключат трудов договор или не.

1.1.10  Дружеството запазва изпратената обратна връзка от компанията/ите работодател/и и кандидат относно представянето на Партньор.

 

2          Публичен Профил на Партньор.

2.1.1    Партньор избира дали да има публичен профил или не.

2.1.2    Партньор трябва да изпрати необходимата информация на Дружеството, с цел създаването на неговия публичен профил.

2.1.3    Партньор се задължава да не предоставя невярна или подвеждаща информация, която да накърнява името на Дружеството или да подвежда Кандидат.

2.1.4    Партньор има право да поиска от дружеството да промени профилът му от публичен в не публичен.

 

3          Лични данни на кандидат и конфиденциалност.

3.1.1    В случай, че кандидат се свърже с партньор с публичен профил по друг канал различен от платформата на HireHeroes.bg, то Партньор трябва да уведоми кандидат, че последният трябва да направи официална регистрация в платформата.

3.1.2    Спазването на GDPR регламент от страна на дружеството и партньор трябва да бъде гарантирано като за това се използват официалните методи на комуникация уговорени в договора, приложенията и общите условия.

 

4          Валидност на гаранционен срок на кандидатури.

4.1.1    За успешна се счита кандидатура, когато с кандидат не са прекратени трудовите му взаимоотношения преди изтичане на изпитателния му срок, но не повече от 6 месеца от датата на сключване на трудовият му договор.

4.1.2    Успешна може да бъде кандидатура, за която дружеството е получило възнаграждение от компанията работодател, за която не важи или е изтекъл гаранционния срок на кандидат, според договорните взаимоотношения между дружеството и компанията работодател.

4.1.3    Дружеството се задължава да уведоми Партньор и да му изплати дължимото възнаграждение в 15 дневен срок след приключване на гаранционния срок.

 

5          Размер на възнаграждение.

5.1.1    В редките случаи на възникнал спор между страните относно размерът на възнаграждението и опита на кандидата, той ще се разрешава според документ удостоверяващ релевантен стаж на кандидата според Българското законодателство (в т.ч. Трудова Книжка).

 

6          Дружеството запазва правото си да променя общите условия за работата на дружеството с партньори.

6.1.1    Партньор ще бъде уведомен, когато дружеството прави промени по общите условия.