УВЕДОМЛЕНИЕ за обработката на лични данни на наети лица | HireHeroes.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ

за обработката на лични данни на наети лица

Във връзка с наемането Ви на работа, „Дев България” ООД, ЕИК 204566446, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, р-н Изгрев, бул. Драган Цанков 59, вх. Ж, ет. 2, ап. 3, данни за контакт: sve@dev.bg; 0988 357 444, в качеството на администратор на лични данни, ще обработи Ваши лични данни.

 

  1. Лични данни

 

При сключването и по време на действието на трудов или граждански договор, по който Вие сте страна, ще бъдат или могат да бъдат събирани Ваши лични данни, включващи три имена, ЕГН, постоянен адрес, образование, трудова история и друга допълнителна информация, изисквана от действащото законодателство и/или необходима за изпълнението на сключения договор (например, банкова информация, кредити, издръжки, запори, семейно положение, деца, текущо здраве, общи заболявания, трудоустрояване, бременност и раждания и др.).

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, но е необходимо условие за сключването или изпълнението на договора. Администраторът събира само данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

 

  1. Основание за обработването

 

Личните Ви данни ще бъдат обработвани на основание чл. 6, пар. 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „ОРЗД”), а именно: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна; обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

 

В зависимост от конкретния случай, „Дев България” ООД обработва (или може да обработва) данните Ви и когато сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели или когато е налице някое от другите условия, посочени в чл. 6, пар. 1 от ОРЗД.

 

В зависимост от конкретния случай и доколкото някои от личните Ви данни биха могли да бъдат определени като специални такива по смисъла на ОРЗД (например, информация за здравословното състояние), последните ще бъдат обработвани на основание чл. 9, пар. 2, буква б) от ОРЗД – обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила (за целите на трудовата заетост).

 

  1. Цели на обработването

 

Вашите лични данни ще се обработват от „Дев България” ООД единствено за целите на наемането Ви на работа и изпълнението на договорните и законовите задължения във връзка с това. Същите няма да бъдат обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

  1. Получатели на личните данни

 

Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън ЕС или ЕИП.

 

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни органи – в рамките на техните правомощия и ако това се изисква по силата на законово задължение и/или е необходимо за изпълнение на договор (НАП, НОИ, Главна инспекция по труда и др.).

 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от служители на администратора или обработващи личните данни, сред които по-специално ще бъдат доставчици на счетоводни услуги (включително ТРЗ, данъчно-осигурителни и др. под. услуги). „Дев България” ООД работи единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на ОРЗД и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

 

  1. Срок за съхранение на личните данни

 

Личните данни ще бъдат съхранявани в определени от действащата нормативна уредба различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

 

  1. Права, с които разполагате

 

Вие имате следните права съгласно ОРЗД: а) да оттеглите Вашето съгласие по всяко време (когато обработването се основава на съгласие); б) да възразите срещу обработването на лични данни (когато същото се основава на легитимен интерес); в) на достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни; г) на ограничаване на обработването; д) на преносимост на личните Ви данни (ако са налице законовите предпоставки за това); е) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; www.cpdp.bg).

Включително координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако е приложимо).